เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ชื่อมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความหมายว่า

"มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร"


"วิโรฒ" มาจากคำว่า "วิโรฒ" ในภาษาสันสกฤต แปลว่า ความงอกงามหรือเจริญ เทียบได้กับคำว่า "วิรุฬห์" ในภาษาบาลี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(อ่านว่า สี-นะ-คะ-ริน-วิ-โรด) มีชื่อย่อว่า "มศว" เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า "Srinakharinwirot University


ปรัชญา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษา คุณธรรม และการรับใช้สังคม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล หมายเหตุ "บนฐานการศึกษา" หมายความถึง ฐานที่มาจากความเข้มแข็งด้าน การศึกษาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความเข้มแข็งมาตั้งแต่อดีต และใช้คำว่า "บนฐาน" นั้น ครอบคลุมความหมายทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จึง ไม่ได้ใช้คำว่า "จากฐาน"ซึ่งครอบคลุมเฉพาะอดีตเท่านั้น

 • งอกงามด้วยศรัทธา
  งอกงามด้วยศรัทธาในชีวิต บทบาท และหน้าที่ของตน
 • งอกงามด้วยศีล
  งอกงามด้วยจริยธรรมและความดีงามทั้งปวง
 • งอกงามด้วยสุตะ
  งอกงามด้วยการสดับตรับฟังและเรียนรู้ตลอดเวลา
 • งอกงามด้วยจาคะ
  งอกงามด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
 • งอกงามด้วยปัญญา
  งอกงามในการดำรงชีวิต คิด และทำด้วยปัญญา ( อง.ปญจก.22/40/47 )
 • งอกงามด้วยศรัทธา
  งอกงามด้วยศรัทธาในชีวิต บทบาท และหน้าที่ของตน

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ ประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้นำทางปัญญา


วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ ประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้นำทางปัญญาแผนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 โทรสาร 0-2258-4007 เส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยมี 3 เส้นทาง คือ (1) ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท (2) ถนนอโศกมนตรี (3) ถนนเพชรบุรี

แผนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-2649-5000 โทรสาร 0-3732-2616