โครงการเพชรในตม
  11 ม.ค. 2560 - 23 ก.พ. 2560
โครงการเด็กดีมีที่เรียน
  19 ธ.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2560
รับตรง
  19 ธ.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2560
โครงการ รร.สาธิต/รร.เครือข่าย
  19 ธ.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2560
โครงการ รร เทคโนโลยีฐานวิทย์
  19 ธ.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2560
โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาล
  19 ธ.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2560
พย.บ.หลักสูตรประกาศนียบัตร
  19 ธ.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2560
โควต้าโรงเรียนเครือข่ายคณะวิทย
  19 ธ.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2560
โควต้าโรงเรียนมัธยมเขต 7
  19 ธ.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2560
โครงการผู้มีทักษะพิเศษ
  19 ธ.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2560
โครงการผู้มีทักษะพิเศษ
  01 พ.ย. 2559 - 14 ธ.ค. 2559
โควต้านักกีฬา
  01 พ.ย. 2559 - 14 ธ.ค. 2559
โครงการ รร.สาธิต/รร.เครือข่าย
  01 พ.ย. 2559 - 14 ธ.ค. 2559
โควต้าโรงเรียนมัธยมเขต 7
  01 พ.ย. 2559 - 14 ธ.ค. 2559
บัณฑิตคืนถิ่น (โพธิวิชชาลัย)
  01 พ.ย. 2559 - 14 ธ.ค. 2559
ผู้พิการ
  01 พ.ย. 2559 - 14 ธ.ค. 2559
โครงการผู้มีทักษะพิเศษ
  01 พ.ย. 2559 - 14 ธ.ค. 2559
โครงการเด็กดีมีที่เรียน
  01 พ.ย. 2559 - 29 ม.ค. 2560