ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบงานรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
 
  กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) โครงการผู้พิการ
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) 5 โครงการ
  โครงการเพชรในตม ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน GAT/PAT
  ประกาศเรียกผู้สอบได้ประเภทสำรองรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง)
ประจำปีการศึกษา 2558
  ประกาศรับสมัครสอบปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
(เพิ่มเติม)
  ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2558
  รับสมัครโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
  ประกาศเรียกผู้สอบได้ (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558
  กำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรง และโครงการ 11 โครงการ
  ขั้นตอนการดูเลขที่นั่งสอบ โครงการเพชรในตม ปีการศึกษา 2558
  การดูประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าไปนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
(รับตรง และ 11 โครงการ)
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558
  รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเพชรในตม ปีการศึกษา 2558
  ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ในระบบงานรับนิสิตใหม่
   
  ภาคการศึกษา 1/2558

        ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1)
             อื่นๆ
                โครงการนานาชาติการท่องเที่ยว
                โครงการความสามารถพิเศษศิลปกรรม
                โครงการเพชรในตม
                โครงการบัณฑิตวิทย์สู่อาเซียน
                โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่อาเซียน
                บัณฑิตคืนถิ่น (โพธิวิชชาลัย)
                โครงการนานาชาติภาษาเพื่ออาชีพ
                โควต้านักกีฬา
                ผู้พิการ
        ระดับ : ประกาศนียบัตรบัณฑิต
             อื่นๆ
                สอบตรง
        ระดับ : ปริญญาโท
             อื่นๆ
                สอบตรง
        ระดับ : ปริญญาเอก
             อื่นๆ
                สอบตรง
1.กรณีที่ผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลประวัติ
2.กรณีที่ผู้สมัครต้องการสมัครสอบมากกว่า 1 สาขาวิชา
3.การกรอกข้อมูลชื่อสถานศึกษา
4.การพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
5.การชำระเงิน
6.การมีเลขที่นั่งสอบ
7.การค้นหาเลขที่นั่งสอบข้อมูลประกอบเป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน  รองรับ Browser Google Chrome Safari และ Internet Explorer เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อได้ที่ :
ระดับปริญญาตรี 0-2649-5000 ต่อ 15716 และ 15665 หรือ 0-2260-2652, 0-2261-0531
ระดับบัณฑิตศึกษา 0-2649-5000 ต่อ 15730 หรือ 0-2649-5067
email : admission@swu.ac.th