ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบงานรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณารับการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเพชรในตม ประจำปีการศึกษา 2558
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2558
  ปรับเพิ่มจำนวนรับในระบบกลาง (Admissions) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558
   
  ภาคการศึกษา 1/2558

        ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1)
             อื่นๆ
                โครงการเพชรในตม
        ระดับ : ปริญญาโท
             อื่นๆ
                สอบตรง
        ระดับ : ปริญญาเอก
             อื่นๆ
                สอบตรง
1.กรณีที่ผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลประวัติ
2.กรณีที่ผู้สมัครต้องการสมัครสอบมากกว่า 1 สาขาวิชา
3.การกรอกข้อมูลชื่อสถานศึกษา
4.การพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
5.การชำระเงิน
6.การมีเลขที่นั่งสอบ
7.การค้นหาเลขที่นั่งสอบข้อมูลประกอบเป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน  รองรับ Browser Google Chrome Safari และ Internet Explorer เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อได้ที่ :
ระดับปริญญาตรี 0-2649-5000 ต่อ 15716 และ 15665 หรือ 0-2260-2652, 0-2261-0531
ระดับบัณฑิตศึกษา 0-2649-5000 ต่อ 15730 หรือ 0-2649-5067
email : admission@swu.ac.th