ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบงานรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
 
  ประกาศผลการสอบข้อเขียน (ขั้นที่1) ปีการศึกษา 2558 แพทย์โครงการร่วมฯ
  Application for Bachelor of Arts Program in Language for Careers
  Application for Bachelor of Arts Program in Sustainable Tourism Management
  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 โครงการนักกีฬา
  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 โครงการ "ผู้พิการ"
  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 โครงการพัฒนาบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ในระบบงานรับนิสิตใหม่
  ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น (รอบที่1) ประจำปีการศึกษา 2558
  ประกาศรับสมัคสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รับตรง) โครงการ 11 โครงการ
  ประกาศรับสมัคสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รับตรง)
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
  รับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม) ประจำปีการศึกษา 2558 (รับสมัคร14 ส.ค 57 - 14 ธ.ค.57)
   
  ภาคการศึกษา 1/2558

        ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1)
             รับตรง
                รับตรง
             อื่นๆ
                โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาล
                พย.บ.หลักสูตรประกาศนียบัตร
                โครงการผลิตเพิ่มตามนโยบายฯ
                โควต้าจ.นครนายก
                โครงการร่วมมือสาธิต มศว
                โควต้าโรงเรียนเครือข่ายคณะวิทย
                บัณฑิตคืนถิ่น (พลศึกษา)
                บัณฑิตคืนถิ่น (โพธิวิชชาลัย)
                ผู้พิการ
                โครงการ รร.สาธิต/รร.เครือข่าย
                โครงการ รร เทคโนโลยีฐานวิทย์
                สอบตรง
                โควต้าโรงเรียนมัธยมเขต 7
                โควต้านักกีฬา
                โครงการนานาชาติภาษาเพื่ออาชีพ
                โครงการบัณฑิตวิทย์สู่อาเซียน
                โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่อาเซียน
                โครงการนานาชาติการท่องเที่ยว
        ระดับ : ประกาศนียบัตรบัณฑิต
             อื่นๆ
                สอบตรง
        ระดับ : ปริญญาโท
             อื่นๆ
                สอบตรง
        ระดับ : ปริญญาเอก
             อื่นๆ
                สอบตรง

 
ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1)

1.กรณีที่ผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลประวัติ
2.กรณีที่ผู้สมัครต้องการสมัครสอบมากกว่า 1 สาขาวิชา
3.การกรอกข้อมูลชื่อสถานศึกษา
4.การพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
5.การชำระเงิน
6.การมีเลขที่นั่งสอบ
7.การค้นหาเลขที่นั่งสอบ

 
  ภาคการศึกษา 1/2558
       ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1)

       ระดับ : ประกาศนียบัตรบัณฑิต

       ระดับ : ปริญญาโท

       ระดับ : ปริญญาเอก
ข้อมูลประกอบเป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน  รองรับ Browser Google Chrome Safari และ Internet Explorer เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อได้ที่ :
ระดับปริญญาตรี 0-2649-5000 ต่อ 15716 และ 15665 หรือ 0-2260-2652, 0-2261-0531
ระดับบัณฑิตศึกษา 0-2649-5000 ต่อ 15730 หรือ 0-2649-5067
email : admission@swu.ac.th