ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบงานรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนิสิต โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบฯ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาเฉพาะด้าน/สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รับตรง และ โครงการ 11 โครงการ)
  ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี (สอบตรง) โครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2558
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558
  รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเพชรในตม ปีการศึกษา 2558
  Application for Bachelor of Arts Program in Language for Careers
  Application for Bachelor of Arts Program in Sustainable Tourism Management
  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 โครงการนักกีฬา
  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 โครงการ "ผู้พิการ"
  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 โครงการพัฒนาบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ในระบบงานรับนิสิตใหม่
   
  ภาคการศึกษา 1/2558

        ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1)
             รับตรง
                รับตรง
             อื่นๆ
                พย.บ.หลักสูตรประกาศนียบัตร
                โครงการผลิตเพิ่มตามนโยบายฯ
                โควต้าจ.นครนายก
                โครงการร่วมมือสาธิต มศว
                โควต้าโรงเรียนเครือข่ายคณะวิทย
                บัณฑิตคืนถิ่น (พลศึกษา)
                บัณฑิตคืนถิ่น (โพธิวิชชาลัย)
                โควต้าโรงเรียนมัธยมเขต 7
                โครงการ รร.สาธิต/รร.เครือข่าย
                โครงการ รร เทคโนโลยีฐานวิทย์
                โครงการเพชรในตม
                โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาล
                ผู้พิการ
                โควต้านักกีฬา
                โครงการบัณฑิตวิทย์สู่อาเซียน
                โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่อาเซียน
                โครงการนานาชาติการท่องเที่ยว
                โครงการนานาชาติภาษาเพื่ออาชีพ
        ระดับ : ประกาศนียบัตรบัณฑิต
             อื่นๆ
                สอบตรง
        ระดับ : ปริญญาโท
             อื่นๆ
                สอบตรง
        ระดับ : ปริญญาเอก
             อื่นๆ
                สอบตรง
1.กรณีที่ผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลประวัติ
2.กรณีที่ผู้สมัครต้องการสมัครสอบมากกว่า 1 สาขาวิชา
3.การกรอกข้อมูลชื่อสถานศึกษา
4.การพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
5.การชำระเงิน
6.การมีเลขที่นั่งสอบ
7.การค้นหาเลขที่นั่งสอบข้อมูลประกอบเป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน  รองรับ Browser Google Chrome Safari และ Internet Explorer เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อได้ที่ :
ระดับปริญญาตรี 0-2649-5000 ต่อ 15716 และ 15665 หรือ 0-2260-2652, 0-2261-0531
ระดับบัณฑิตศึกษา 0-2649-5000 ต่อ 15730 หรือ 0-2649-5067
email : admission@swu.ac.th