ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบงานรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
  ขั้นตอนการดูประกาศผลสอบรายบุคคล ในระบบงานรับนิสิตใหม่
  ประกาศสถานที่ สอบสัมภาษณ์/สอบสัมภาษณ์วิชาการ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)
  แผนผังบริเวณภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ข้อปฏิบัตินิสิตและปฏิทินการจองห้องพัก ปีการศึกษา 2557 (เอกสารฉบับปรับปรุง ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557)
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
   
  ภาคการศึกษา 1/2557
       ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1)

       ระดับ : ปริญญาโท

       ระดับ : ปริญญาเอก


 
ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1)

ระดับ : ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ระดับ : ปริญญาโท

ระดับ : ปริญญาเอก

1.กรณีที่ผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลประวัติ
2.กรณีที่ผู้สมัครต้องการสมัครสอบมากกว่า 1 สาขาวิชา
3.การกรอกข้อมูลชื่อสถานศึกษา
4.การพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
5.การชำระเงิน
6.การมีเลขที่นั่งสอบ
7.การค้นหาเลขที่นั่งสอบ

 
  ภาคการศึกษา 1/2557
       ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1)

       ระดับ : ปริญญาโท

       ระดับ : ปริญญาเอก
ข้อมูลประกอบเป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน  และเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Internet Explorer เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อได้ที่ :
ระดับปริญญาตรี 0-2649-5000 ต่อ 15716 และ 15665 หรือ 0-2260-2652, 0-2261-0531
ระดับบัณฑิตศึกษา 0-2649-5000 ต่อ 15730 หรือ 0-2649-5067
email : admission@swu.ac.th