ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบงานรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
 
  ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์สัมภาษณ์ รับตรง ปีการศึกษา 2558 โครงการ ผู้พิการ ครั้งที่ 2
  ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ รับตรง ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผู้พิการ ครั้งที่ 2
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (15 - 24 ก.ค. 58)
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558
   
  ภาคการศึกษา 1/2558

        ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1)
             รับตรง
                รับตรง
               (วันที่ 15-24 ก.ค. 2558)
             อื่นๆ
                ผู้พิการ
               (วันที่ 21-28 ก.ค. 2558)
        ระดับ : ปริญญาโท
             อื่นๆ
                สอบตรง
               (วันที่ 16 พ.ค. 2558 - 18 มิ.ย. 2558)
        ระดับ : ปริญญาเอก
             อื่นๆ
                สอบตรง
               (วันที่ 16 พ.ค. 2558 - 15 มิ.ย. 2558)
1.กรณีที่ผู้สมัครต้องการแก้ไขข้อมูลประวัติ
2.กรณีที่ผู้สมัครต้องการสมัครสอบมากกว่า 1 สาขาวิชา
3.การกรอกข้อมูลชื่อสถานศึกษา
4.การพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
5.การชำระเงิน
6.การมีเลขที่นั่งสอบ
7.การค้นหาเลขที่นั่งสอบข้อมูลประกอบเป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน  รองรับ Browser Google Chrome Safari และ Internet Explorer เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อได้ที่ :
ระดับปริญญาตรี 0-2649-5000 ต่อ 15716 และ 15665 หรือ 0-2260-2652, 0-2261-0531
ระดับบัณฑิตศึกษา 0-2649-5000 ต่อ 15730 หรือ 0-2649-5067
email : admission@swu.ac.th