ระดับปริญญาตรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรับสมัครประเภทรับตรงทั่วไป
ประกาศรับสมัครประเภทโครงการต่างๆ
23/01/2560 ประกาศรับสมัครโครงการหลักสูตรนานาติ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

23/12/2559 ประกาศ..การแก้ไขเกณฑ์องค์ประกอบ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง)
ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย

14/12/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา

14/12/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรนานาชาติ

10/11/2559 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการเพชรในตม ยกเว้นค่าสมัครสอบ


สอบตรง