ระดับปริญญาตรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
13/01/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
โครงการร่วมฯ

28/12/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย

28/12/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย

28/12/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

28/12/2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ประกาศรับสมัครประเภทรับตรงทั่วไป
ประกาศรับสมัครประเภทโครงการต่างๆ
23/12/2559 ประกาศ..การแก้ไขเกณฑ์องค์ประกอบ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง)
ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย

14/12/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา

14/12/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรนานาชาติ

10/11/2559 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการเพชรในตม ยกเว้นค่าสมัครสอบ

31/10/2559 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการต่างๆ

ประกาศทั่วไป

สอบตรง