แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
  กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561(TCAS) รายละเอียด
ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครอยู่ในระหว่างการดำเนินการ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบจากทางมหาวิทยาลัย ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 )
คณะ/วิทยาลัย/สำนัก
รายละเอียด 
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
คณะกายภาพบำบัด
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
Browser ที่แนะ ดาวน์โหลดติดตั้งใช้งาน Chrome Firefox Internet Explorer version 11
ระดับปริญญาตรี     โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15716,15665    admission@swu.ac.th