กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561(TCAS) รายละเอียด
ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครอยู่ในระหว่างการดำเนินการ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบจากทางมหาวิทยาลัย ( ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 )
สมัครสอบ


ประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(TCAS)
ดาวน์โหลดเอกสาร
TCAS รอบที่ 1 ( การรับด้วย Portfolio โดยไม่สอบข้อเขียน)
TCAS รอบที่ 2 ( การรับแบบโควต้าที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ)
TCAS รอบที่ 3 ( การรับตรงร่วมกัน)
TCAS รอบที่ 4 ( การรับแบบ Admission)
TCAS รอบที่ 5 ( การรับตรงอิสระ)

Browser ที่แนะ ดาวน์โหลดติดตั้งใช้งาน Chrome Firefox Internet Explorer version 11
ระดับปริญญาตรี     โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15716,15665    admission@swu.ac.th